پاورپوینت کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور در 128 اسلاید

پاورپوینت کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور در 128 اسلاید

پاورپوینت کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور در 128 اسلاید

پاورپوینت کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور در 128 اسلاید

کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور

 

CITATION  &WIMS

 خلاصه ای از پاورپوینت 

تقريب هايی برای ساده سازی معادله ترابرد به معادله پخش انجام ميشود که عبارتند از:                                                                                                           

- چشمه های ايزوتروپيک                                                                              

- وابستگی خطی شار زاويه ای به زاويه                                                           

معادله پخش در محيط هايی نظير نزديکی مرزها يا محل هايی که خواص مواد از نقطه ای به نقطه ای ديگر طوری تغيير ميکند که فاصله اين نقاط از يکديگر قابل قِياس با پويش آزاد ميانگين نباشد- نزديک چشمه های متمرکز و در محيط هايی با جاذب خيلی قوی اعتبار ندارد.                                                                                               

بنابراين در نزديکی ميله های سوخت وميله های کنترل نمی توان از معادله پخش استفاده نمود و ناچارا معادله ترابرد نوترون در اين محيط ها بايد بکار رود.                              پس برای محاسبه شار داخل راکتور – ابتدا بايد معادله ترابرد را نزديکي ميله های سوخت و کنترل و ... حل نمود:       ( محاسبات سلولی)    و                                 سپس معادله پخش را برای کل راکتور حل  نمود:            ( محاسبات  قلب).  

                                      

کاربرد کد های  سلولی:

1- بعنوان ابزار پيمايشی و بررسی سريع تعيين ارزش مجموعه شرايط مانند چگالی آب-نسبت کندکننده به ماده شکافان-غنای سوخت - ترکيبات  پلوتونيوم - اثرات حرارت و... بکار می رود.                                                                                     

2- بعنوان تاييد محاسبه مونت کارلو برای اطمينان مجدد از اينکه هيچ خطايی در تنظيم داده های هندسی رخ نداده است - استفاده ميشود. 

                                                                

اگر محاسبه تنها بر مبنای يک روش صورت گيرد غيرقابل اعتماد است.                                                                      .

3- برای محاسبه توزيع شار و قدرت – رقيق شدن يا مصرف سوخت - ارزيابی اثرات فيدبک منفی راکتيويته ناشی از مصرف سوخت - خنک کننده – کندکننده و چگالی آنها بکار ميرود.