پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين در 24 اسلاید

پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين در 24 اسلاید

پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين در 24 اسلاید

پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين در 24 اسلاید

در اين فصل سعي در تخمين حتی الامکان دقيق تابع رگرسيون جامعه (PRF) بر اساس تابع رگرسيون نمونه (SRF) به روش حداقل مربعات معمولي (OLS) ميباشد.

روش حداقل مربعات معمولي :

اين روش منصوب به كارل فردريك گوس ميباشد.