پاورپوینت \"گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟\" در 21 اسلاید

پاورپوینت \"گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟\" در 21 اسلاید

پاورپوینت \

بعضی از قسمت های پاورپوینت

سرفصل مطالب

نگاهي به روشهاي پژوهش کيفي و تفاوتهاي آنها با  روشهاي کمّي

مقايسه فرايند انجام پژوهشهاي کيفي با پژوهش هاي کمّي

معرفي روش گراندد تئوري (Grounded Theory)

مراحل اجرا وچگونگي به کار گيري گراندد تئوري

کاربرد گراندد تئوري در علوم اجتماعي و علوم رفتاري

شيوه هاي سنجش روايي و پايايي در گراندد تئوري

 

برخی از روشهاي کیفیت:

 

پديدارشناسي                   Phenomenology

اقدام پژوهي                    Action Research

قوم نگاري                         Ethnography    

بررسی موردي(مورد پژوهي)       Case Study

روش دلفی                      Delphi Method

روش معنا بخشی   Method Sense Making

گراندد تئوري  Grounded Theory        

کدگذاري انتخابي

نگارش و تدوین تئوري

مبانی فلسفی  پژوهشهاي کمّي و تفاوتهاي آن با پژوهشهاي کیفیت

پژوهش کمّي مبتني بر تجربه گرايي و جزء نگري است اما  پژوهش کيفي مبتني بر طبيعت گرايي و کل نگري مي باشد.

پژوهش کمّي اغلب قياسي و پژوهش کيفي معمولا استقرايي است.

پژوهش کمّي به “چقدر” و “چه وقت” و پژوهش کيفي به “چرا” و “چگونه” مي پردازد.

   ادامه کد گذاري باز

در کدگذاري باز پژوهشگر با ذهني باز به نامگذاري مفاهيم مي پردازد و محدوديتي براي تعداد كدها قائل نمي شود.

هدف از كدگذاري باز تجزيه مجموعه داده گردآوري شده به كوچكترين اجزاء مفهومي ممكن است.

کدگذاري انتخابي

دركدگذاري انتخابي پژوهشگر با توجه به كد ها و مفاهيم شناسايي شده در دو مرحله قبل به استحكام بيشتر فرايند كدگذاري مي پردازد.

كد گذاري تنها در صورتي موفق است كه با تعامل مستمر با مجموعه داده ها همراه باشد.

گليزر بجاي سه مرحله کد گذاري به دو مرحله زير معتقد است:

nSubstantive Coding

nTheoretical Coding

و................