پاورپوینت \"اصول و مباني تربيت بدني\" در 108 اسلاید

پاورپوینت \"اصول و مباني تربيت بدني\" در 108 اسلاید

پاورپوینت \

شناخت زيرساخت ها ومباني تعليم وتربيت .

 ارائه دستورالعمل وراهنماي تربيتي براي مربيان وورزشكاران.

استفاده از منابع غني اسلامي در تربيت بدني.

 آگاهي از نظرات فلاسفه ودانشمندان در خصوص تربيت بدني.

 استفاده كاربردي از اصول ومباني تربيت بدني وجلوگيري از انحرافات احتمالي.

 اهداف كلي ورفتاري :

  • آگاهي از نظرات فلاسفه در خصوص تربيت بدني.
  • شناخت مشخصات تربيت بدني دوره نوزايش.
  • شناخت تربيت بدني وورزش در مكتب وحي.
  • آگاهي از مفاهيم بازي و ورزش.
  • شناخت مباني تقسيم ورزشها.