طرح توجیهی باغ رستوران- طراحی و ساخت باغ رستوران 38 ص

طرح توجیهی باغ رستوران- طراحی و ساخت باغ رستوران 38 ص

طرح توجیهی باغ رستوران- طراحی و ساخت باغ رستوران 38 ص

فهرست مطالب

1-1- شناخت منطقه ( بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی)

پروژه حاضر که به منظور طراحی و ساخت باغ-رستوران مورد مطالعه و طراحي قرار می­گیرد، مربوط به سایتی به مساحت 7620 متر مربع است که در روستای صادق‌آباد در شهرستان تفت ، در قسمت ورودی روستا و روبروی خانه بهداشت( واقع در روستای صادق­آباد) و در بر خیابان 16 متری قرار گرفته است. نقشه زیر وضعیت سایت مورد مطالعه در روستای صادق‌آباد و دیگر پهنه‌های روستایی شهرستان را نشان می‌دهد

فهرست مطالب.. أ‌

فهرست نقشه ها.. ت‌

فهرست جداول.. ث‌

فصل اول.. 1

شناخت وضع موجود.. 1

-1-1شناخت منطقه ( بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی) 2

1-2-شناخت و بررسی سایت.. 4

1-2-1.کروکی جانمایی سایت ذکر ابعاد و اندازه.. 4

1-2-2. بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه 5

1-2-2-1. در سطح منطقه ای.. 5

1-2-2-2.در سطح محلی.. 5

1-2-3. بررسی تاسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب، برق، گاز، فاضلاب، راه و ...) 7

1-3- بررسی کاربری های اطراف سایت ( اراضی و کاربریهای همجوار).. 8

1-3-1. مقیاس محلی یا روستا.. 8

1-3-2. مقیاس منطقه.. 10

1-4- بررسی کاربری ملک مورد نظر در وضع موجود و طرح ناحیه ای مجموعه شهری، جامع، تفضیلی 12

1-5- بررسی ضوابط بالادست شامل فعالیتهای مجاز و ضوابط مربوطه ( سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و ...) 14

فصل دوم : مبانی اولیه طراحی.. 15

2-1- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی احداث پروژه.. 16

2-1-1. اهداف کلیدی.. 17

2-1-2. روند کلی ایده پردازی (طرح باغ- رستوران صادقآباد تفت).. 17

2-1-3. استراتژیها و سیاست های اجرایی.. 19

2-1-4. کاربری ها و عملکردها.. 21

2-1-4-1. زون کاربری باغ.. 21

2-1-4-2. زون رستوران.. 21

2-2- جدول برنامه فیزیکی شامل: فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها و تعداد طبقات و حداکثر ارتفاع 22

2-3- ارائه جدول پیش بینی فرآیند مالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه بر اساس جدول برنامه فیزیکی ارایه شده.. 23

2-3-1. هزینه های ثابت سرمایه گذاری.. 23

2-3-1-1. زمین.. 23

2-3-1-2. برآوردهزینهاحداثکاربريهابراساسهزینهواحدفعالیتوحجمکل 23

2-3-1-3. هزینه های محوطه سازی.. 24

2-3-1-4. هزینه های تجهیزات و تاسیسات.. 24

2-3-1-5. هزینه های مربوط به قبل از ساخت.. 25

2-3-1-6. جمع بندی هزینه های ثابت سرمایه گذاری طرح.. 25

2-3-2. برآورد هزینه های جاری طرح.. 26

2-3-2-1. هزینه های انرژی های مصرفی.. 26

2-3-2-2.هزینه تهیه مواد اولیه.. 26

2-3-2-3.هزینه حقوق پرسنل.. 27

2-3-2-4. هزینه تعمیرات و نگهداری و استهلاک.. 27

2-3-2-5. جمع بندی هزینه های جاری.. 28

2-3-3. برآورد درآمد های احتمالی و بازگشت سرمایه گذاری.. 28

2-3-4. محاسبه زمان بازگشت سرمایه.. 29

2-3-4. زمان بندی طرح.. 29

3- سایت پلان.. 30

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره (1) وضعیت قرار گیری روستای صادق‌آباد و سایت مورد مطالعه نسبت به روستاهای اطراف و شهرهای مجاور.. 2

نقشه شماره (2) وضعیت آخرین تقسیمات کشوری شهرستان تفت در سال 1391 3

نقشه شماره (3) موقیعیت سایر در روستا و شهرستان.. 3

نقشه شماره (4) موقعیت سایت در روستا در حاشیه شمالی جاده یزد- سورمق 4

نقشه شماره (5) کروکی جانمایی سایت.. 4

نقشه شماره (6) دسترسی های منطقه ای به باغ رستوران.. 6

نقشه شماره (7)سایر دسترسیهای داخل روستا و موقعیت سایت نسبت به دسترسی ها ( ماخذ طرح هادی روستا).. 7

نقشه شماره (8) نقشه کاربری اراضی روستای صادق آباد ( ماخذ: طرح هادی روستا).. 10

نقشه شماره (9) همجواری های با عملکرد گردشگری در ارتباط با زمین مورد نظر.. 12

نقشه شماره (10) کاربری پیشنهادی برای زمین در طرح هادی روستا.. 13

نقشه شماره (11) سایت پلان مجموعه.. 30

 

فهرست جداول

جدول شماره (1) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی اقتصادی.. 19

جدول شماره (2) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی عملکردی.. 19

جدول شماره (3) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی کالبدی - فضایی.. 20

جدول شماره (4) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی اجتماعی.. 20

جدول شماره (5) سطح و سطوح پیشنهادی کاربری ها.. 22

جدول شماره ( 6) هزینه های ساختمان سازی.. 23

جدول شماره (7) هزینه های مربوط به ساختمان سازی در کاربری های فرعی 24

جدول شماره (8) هزینه های مربوط تجهیزات و تاسیسات.. 24

جدول شماره (9) هزینه های مربوط تجهیزات و تاسیسات زیرساختی.. 24

جدول شماره (10) هزینه های مربوط به قبل از ساخت.. 25

جدول شماره( 11) جمع بندی هزینه های ثابت سرمایه گذاری.. 25

جدول شماره (12) هزینه های مربوط انرژی های مصرفی.. 26

جدول شماره (13) هزینه های مربوط مواد اولیه.. 26

جدول شماره (14) هزینه های پرسنل.. 27

جدول شماره (15) هزینه های مربوط تعمیرات و نگهداری و استهلاک.. 27

جدول شماره (16) جمع بندی هزینه های جاری.. 28

جدول شماره( 17) برآوردهای درآمد های احتمالی.. 28

جدول شماره (18) محاسبه زمان بازگشت سرمایه.. 29

جدول شماره (19) زمان بندی اجرای طرح.. 29

 


طرح توجیهی باغ رستوران- طراحی و ساخت باغ رستوران 38 ص

طرح توجیهی باغ رستوران- طراحی و ساخت باغ رستوران 38 ص

طرح توجیهی باغ رستوران- طراحی و ساخت باغ رستوران 38 ص

فهرست مطالب

1-1- شناخت منطقه ( بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی)

پروژه حاضر که به منظور طراحی و ساخت باغ-رستوران مورد مطالعه و طراحي قرار می­گیرد، مربوط به سایتی به مساحت 7620 متر مربع است که در روستای صادق‌آباد در شهرستان تفت ، در قسمت ورودی روستا و روبروی خانه بهداشت( واقع در روستای صادق­آباد) و در بر خیابان 16 متری قرار گرفته است. نقشه زیر وضعیت سایت مورد مطالعه در روستای صادق‌آباد و دیگر پهنه‌های روستایی شهرستان را نشان می‌دهد

فهرست مطالب.. أ‌

فهرست نقشه ها.. ت‌

فهرست جداول.. ث‌

فصل اول.. 1

شناخت وضع موجود.. 1

-1-1شناخت منطقه ( بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی) 2

1-2-شناخت و بررسی سایت.. 4

1-2-1.کروکی جانمایی سایت ذکر ابعاد و اندازه.. 4

1-2-2. بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه 5

1-2-2-1. در سطح منطقه ای.. 5

1-2-2-2.در سطح محلی.. 5

1-2-3. بررسی تاسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب، برق، گاز، فاضلاب، راه و ...) 7

1-3- بررسی کاربری های اطراف سایت ( اراضی و کاربریهای همجوار).. 8

1-3-1. مقیاس محلی یا روستا.. 8

1-3-2. مقیاس منطقه.. 10

1-4- بررسی کاربری ملک مورد نظر در وضع موجود و طرح ناحیه ای مجموعه شهری، جامع، تفضیلی 12

1-5- بررسی ضوابط بالادست شامل فعالیتهای مجاز و ضوابط مربوطه ( سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و ...) 14

فصل دوم : مبانی اولیه طراحی.. 15

2-1- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی احداث پروژه.. 16

2-1-1. اهداف کلیدی.. 17

2-1-2. روند کلی ایده پردازی (طرح باغ- رستوران صادقآباد تفت).. 17

2-1-3. استراتژیها و سیاست های اجرایی.. 19

2-1-4. کاربری ها و عملکردها.. 21

2-1-4-1. زون کاربری باغ.. 21

2-1-4-2. زون رستوران.. 21

2-2- جدول برنامه فیزیکی شامل: فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها و تعداد طبقات و حداکثر ارتفاع 22

2-3- ارائه جدول پیش بینی فرآیند مالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه بر اساس جدول برنامه فیزیکی ارایه شده.. 23

2-3-1. هزینه های ثابت سرمایه گذاری.. 23

2-3-1-1. زمین.. 23

2-3-1-2. برآوردهزینهاحداثکاربريهابراساسهزینهواحدفعالیتوحجمکل 23

2-3-1-3. هزینه های محوطه سازی.. 24

2-3-1-4. هزینه های تجهیزات و تاسیسات.. 24

2-3-1-5. هزینه های مربوط به قبل از ساخت.. 25

2-3-1-6. جمع بندی هزینه های ثابت سرمایه گذاری طرح.. 25

2-3-2. برآورد هزینه های جاری طرح.. 26

2-3-2-1. هزینه های انرژی های مصرفی.. 26

2-3-2-2.هزینه تهیه مواد اولیه.. 26

2-3-2-3.هزینه حقوق پرسنل.. 27

2-3-2-4. هزینه تعمیرات و نگهداری و استهلاک.. 27

2-3-2-5. جمع بندی هزینه های جاری.. 28

2-3-3. برآورد درآمد های احتمالی و بازگشت سرمایه گذاری.. 28

2-3-4. محاسبه زمان بازگشت سرمایه.. 29

2-3-4. زمان بندی طرح.. 29

3- سایت پلان.. 30

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره (1) وضعیت قرار گیری روستای صادق‌آباد و سایت مورد مطالعه نسبت به روستاهای اطراف و شهرهای مجاور.. 2

نقشه شماره (2) وضعیت آخرین تقسیمات کشوری شهرستان تفت در سال 1391 3

نقشه شماره (3) موقیعیت سایر در روستا و شهرستان.. 3

نقشه شماره (4) موقعیت سایت در روستا در حاشیه شمالی جاده یزد- سورمق 4

نقشه شماره (5) کروکی جانمایی سایت.. 4

نقشه شماره (6) دسترسی های منطقه ای به باغ رستوران.. 6

نقشه شماره (7)سایر دسترسیهای داخل روستا و موقعیت سایت نسبت به دسترسی ها ( ماخذ طرح هادی روستا).. 7

نقشه شماره (8) نقشه کاربری اراضی روستای صادق آباد ( ماخذ: طرح هادی روستا).. 10

نقشه شماره (9) همجواری های با عملکرد گردشگری در ارتباط با زمین مورد نظر.. 12

نقشه شماره (10) کاربری پیشنهادی برای زمین در طرح هادی روستا.. 13

نقشه شماره (11) سایت پلان مجموعه.. 30

 

فهرست جداول

جدول شماره (1) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی اقتصادی.. 19

جدول شماره (2) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی عملکردی.. 19

جدول شماره (3) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی کالبدی - فضایی.. 20

جدول شماره (4) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی اجتماعی.. 20

جدول شماره (5) سطح و سطوح پیشنهادی کاربری ها.. 22

جدول شماره ( 6) هزینه های ساختمان سازی.. 23

جدول شماره (7) هزینه های مربوط به ساختمان سازی در کاربری های فرعی 24

جدول شماره (8) هزینه های مربوط تجهیزات و تاسیسات.. 24

جدول شماره (9) هزینه های مربوط تجهیزات و تاسیسات زیرساختی.. 24

جدول شماره (10) هزینه های مربوط به قبل از ساخت.. 25

جدول شماره( 11) جمع بندی هزینه های ثابت سرمایه گذاری.. 25

جدول شماره (12) هزینه های مربوط انرژی های مصرفی.. 26

جدول شماره (13) هزینه های مربوط مواد اولیه.. 26

جدول شماره (14) هزینه های پرسنل.. 27

جدول شماره (15) هزینه های مربوط تعمیرات و نگهداری و استهلاک.. 27

جدول شماره (16) جمع بندی هزینه های جاری.. 28

جدول شماره( 17) برآوردهای درآمد های احتمالی.. 28

جدول شماره (18) محاسبه زمان بازگشت سرمایه.. 29

جدول شماره (19) زمان بندی اجرای طرح.. 29

 


پاورپوینت درباره\"تهيه شرايط كلان براي داشتن پتانسيل‌هاي فناوري\" در 30 اسلاید

پاورپوینت درباره\"تهيه شرايط كلان براي داشتن پتانسيل‌هاي فناوري\" در 30 اسلاید

پاورپوینت درباره\

خلاصه ای از پاورپوینت

تكنولوژي و اميال اقتصادي

اقتصادهاي كشورهاي  OECD

فن آوری و سیستم اقتصادی

فناوري و تغيير اقتصادي اجتماعي

انواع سناريوها

تأثير اين سناريو بر روي حوزه فناوري و ابداع

ويژگي‌هاي جامعه جديد

فناوري و آينده

اقتصاد دان‌ها به اميال طولاني مدت علاقمند هستند  و اغلب دوره‌هاي مختلف قرن‌هاي 19 و 20 را در نظردارند كه مجموعه نوآوري‌ها در مقياس وسيعي ارائه گرديد. اين نوآوري‌ها در مناطق جغرافيايي خاص و با ويژ‌گي‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خاص بوجود آمدند.(بيشتر در اروپاي غربي و ايالت متحده) و بعداً به سرعت گسترش يافته. بصورت انتخابي به بقيه جهان رفتند. در پايان قرن بيستم ما شاهد فرايندهاي مشابه هستيم كه در منطقه‌اي گسترده‌تر (كشورهاي عضو OECD) با مجموعه‌اي جديد از فن‌آوري‌ها و بيشتر مربوط به ميكروالكترونيك‌ها و رايانه‌ها و ارتباطات از راه دور و منابع جديد انرژي و مواد جديد در حال وقوع است.

}البته برخي از ابداعات قبلي، كنوني و آينده، ناشي از افزايش دانش علمي و فناوري است. اما همچنين مشهودات كه انتخاب اين ابداعات و گسترش منابع آنها تا حد زيادي بستگي به بافت اجتماعي و اقتصادي دارد. پيشرفت فناوري با نتايج نوآوري‌هاي نهايي آنها هر دو با فشار عرصه (بوسيله دانش و علم) و كشش تقاضا (بوسيله نيازهاي اقتصادي و اجتماعي) همراه است.

بررسي سناريوها:

-- رشد و داشتن شغل

-- كيفيت زندگي و محيط

-- روابط با بقيه جهان

و..............

 

سناريو بازار

- زير مجموعه همان سناريو عقل جمعي است اما ديدگاه افراطي‌تر نسبت به نقش اقتصادي كامل بازار دارد.

- فعاليت‌هاي دولتي به يك دولت كوچك كاهش مي‌يابد و دولت دموكراتيك كشور جايگزين مداخله دولتي مستقيم مي‌شود.

- دولت كاملاً توليدكننده خدمات مستقيم اقتصادي حمل و نقل و ارتباطات است و توليد خدمات مثل تحصيل، بهداشت و درمان و بيمه را بخش خصوصي ارائه مي‌كند.

- در حوزه علم و تكنولوژي دولت دخالتي ندارد و از طريق كارگزاران اقتصادي خصوصي صورت مي‌پذيرد.

- شركت‌ها دراين بازارها از منطق جهاني سازي پيروي مي‌كنند و فراتر از كشور نظر مي‌كنند.

و............

 


پاورپوینت \"اصول و مباني تربيت بدني\" در 108 اسلاید

پاورپوینت \"اصول و مباني تربيت بدني\" در 108 اسلاید

پاورپوینت \

شناخت زيرساخت ها ومباني تعليم وتربيت .

 ارائه دستورالعمل وراهنماي تربيتي براي مربيان وورزشكاران.

استفاده از منابع غني اسلامي در تربيت بدني.

 آگاهي از نظرات فلاسفه ودانشمندان در خصوص تربيت بدني.

 استفاده كاربردي از اصول ومباني تربيت بدني وجلوگيري از انحرافات احتمالي.

 اهداف كلي ورفتاري :

  • آگاهي از نظرات فلاسفه در خصوص تربيت بدني.
  • شناخت مشخصات تربيت بدني دوره نوزايش.
  • شناخت تربيت بدني وورزش در مكتب وحي.
  • آگاهي از مفاهيم بازي و ورزش.
  • شناخت مباني تقسيم ورزشها.

 


پاورپوینت \"استهلاک و کاهش ارزش داراییها\" در 29 اسلاید

پاورپوینت \"استهلاک و کاهش ارزش داراییها\" در 29 اسلاید

پاورپوینت \

بخش هایی از پاورپوینت

استهلاک در فرهنگ لغت عربی – فارسی المعانی یعنی مصرف – سوختن – زوال می باشد در واقع استهلاک به مصرف رسانیدن چیزهای خوب و نیک از سوی دارندگان آن ها می باشد.

تعریف استهلاک

مراد از اِسِتهلاك، به اختصاصي ترين معناي آن، ارزش كاهش يافته و عمر كوتاه شده كالاهاي سرمايه اي است كه از فرسايش ناشي مي شود. در معناي گسترده تر، ممكن است اشاره باشد به ارزش كاهش يافته و عمر كوتاه شده هر كالاي سرمايه اي يا دارايي كه در طول دورهٴ قابل توجهي از زمان منشاء خدماتي قرار گرفته است. مي توان ميان استهلاك ناشي از علل طبيعي و استهلاك ناشي از علل كاركردي فرق گذارد.

استهلاک به مفهوم واقعی کاهش ارزش یک دارایی ثابت بر اثر عواملی نظير گذر زمان، فرسایش ناشی از کار، تغيير تکنولوژی و ... گفته می شود. در حسابداری دارایی ثابت، استهلاک از طریق سرشکن کردن و تخصيص ارزش ثبت شده دارایی به طریقی معقول (و پذیرفته شده) و منظم به دوره های استفاده از آن اندازه گيری و ثبت می شود.

 


پاورپوینت \"گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟\" در 21 اسلاید

پاورپوینت \"گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟\" در 21 اسلاید

پاورپوینت \

بعضی از قسمت های پاورپوینت

سرفصل مطالب

نگاهي به روشهاي پژوهش کيفي و تفاوتهاي آنها با  روشهاي کمّي

مقايسه فرايند انجام پژوهشهاي کيفي با پژوهش هاي کمّي

معرفي روش گراندد تئوري (Grounded Theory)

مراحل اجرا وچگونگي به کار گيري گراندد تئوري

کاربرد گراندد تئوري در علوم اجتماعي و علوم رفتاري

شيوه هاي سنجش روايي و پايايي در گراندد تئوري

 

برخی از روشهاي کیفیت:

 

پديدارشناسي                   Phenomenology

اقدام پژوهي                    Action Research

قوم نگاري                         Ethnography    

بررسی موردي(مورد پژوهي)       Case Study

روش دلفی                      Delphi Method

روش معنا بخشی   Method Sense Making

گراندد تئوري  Grounded Theory        

کدگذاري انتخابي

نگارش و تدوین تئوري

مبانی فلسفی  پژوهشهاي کمّي و تفاوتهاي آن با پژوهشهاي کیفیت

پژوهش کمّي مبتني بر تجربه گرايي و جزء نگري است اما  پژوهش کيفي مبتني بر طبيعت گرايي و کل نگري مي باشد.

پژوهش کمّي اغلب قياسي و پژوهش کيفي معمولا استقرايي است.

پژوهش کمّي به “چقدر” و “چه وقت” و پژوهش کيفي به “چرا” و “چگونه” مي پردازد.

   ادامه کد گذاري باز

در کدگذاري باز پژوهشگر با ذهني باز به نامگذاري مفاهيم مي پردازد و محدوديتي براي تعداد كدها قائل نمي شود.

هدف از كدگذاري باز تجزيه مجموعه داده گردآوري شده به كوچكترين اجزاء مفهومي ممكن است.

کدگذاري انتخابي

دركدگذاري انتخابي پژوهشگر با توجه به كد ها و مفاهيم شناسايي شده در دو مرحله قبل به استحكام بيشتر فرايند كدگذاري مي پردازد.

كد گذاري تنها در صورتي موفق است كه با تعامل مستمر با مجموعه داده ها همراه باشد.

گليزر بجاي سه مرحله کد گذاري به دو مرحله زير معتقد است:

nSubstantive Coding

nTheoretical Coding

و................

                                 


پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي در 59 اسلاید

پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي در 59 اسلاید

پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي در 59 اسلاید

پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي در 59 اسلاید

 عناوین پاورپوینت

آمار توصيفي

پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين در 24 اسلاید

پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين در 24 اسلاید

پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين در 24 اسلاید

پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين در 24 اسلاید

در اين فصل سعي در تخمين حتی الامکان دقيق تابع رگرسيون جامعه (PRF) بر اساس تابع رگرسيون نمونه (SRF) به روش حداقل مربعات معمولي (OLS) ميباشد.

روش حداقل مربعات معمولي :

اين روش منصوب به كارل فردريك گوس ميباشد.

پاورپوینت بازار یابی و تکنولوژی اطلاعات در 23 اسلاید

پاورپوینت بازار یابی و تکنولوژی اطلاعات در 23 اسلاید

پاورپوینت بازار یابی و تکنولوژی اطلاعات در 23 اسلاید

پاورپوینت بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات در 23 اسلاید

خلاصه ای از پاورپوینت

 کار فروش: کار فروش در جایی انجام میشود که نیازهای مشتری از طریق عرضه یک محصول خاص بر آورده شود.عوامل دیگری در بازار یابی  میباشد از  قبیل آگاهی و میل به یک محصول که در ذهن مشتری میباشد.

چندین روش  برای  ایجاد چنین فروشی وجود دارد. از قبیل جلسات رودرو با یک نماینده فروش یا مکالمه با یک اپراتور تلفن برای فروش.

تغییر  نقش عملکرد فروش: یکی از مهم ترین تغییرات فروش در دهه گذشته حرکت از تمرکز روی یک محصول به سمت تمرکز روی یک مشتری یا حساب بوده است ، که در نتیجه تغییرات شگرف در تفکر مدیران فروش و فروسندگان ایجاد کرده است.

¨جدول تمرکز عملکرد فروشها:

پاورپوینت فلسفه ازدواج و کنترل غریزه در 26 اسلاید

پاورپوینت فلسفه ازدواج و کنترل غریزه در 26 اسلاید

پاورپوینت فلسفه ازدواج و کنترل غریزه در 26 اسلاید

پاورپوینت اخلاق و فلسفه ازدواج در 26 اسلاید 

عناوین پاورپوینت به طور خلاصه 

1- شناخت ديدگاه اسلام درباره ي غريزه

2- آشنا شدن با معيار هاي صحيح ازدواج

3- آشنا شدن با فضائل اخلاقي مربوط به غريزه مثل : عفت ،غيرت ،حجاب ،رعايت نگاه و.............

 

 


پاورپوینت کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور در 128 اسلاید

پاورپوینت کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور در 128 اسلاید

پاورپوینت کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور در 128 اسلاید

پاورپوینت کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور در 128 اسلاید

کارگاه آموزشی محاسبات سلولی و قلب راکتور

 

CITATION  &WIMS

 خلاصه ای از پاورپوینت 

تقريب هايی برای ساده سازی معادله ترابرد به معادله پخش انجام ميشود که عبارتند از:                                                                                                           

- چشمه های ايزوتروپيک                                                                              

- وابستگی خطی شار زاويه ای به زاويه                                                           

معادله پخش در محيط هايی نظير نزديکی مرزها يا محل هايی که خواص مواد از نقطه ای به نقطه ای ديگر طوری تغيير ميکند که فاصله اين نقاط از يکديگر قابل قِياس با پويش آزاد ميانگين نباشد- نزديک چشمه های متمرکز و در محيط هايی با جاذب خيلی قوی اعتبار ندارد.                                                                                               

بنابراين در نزديکی ميله های سوخت وميله های کنترل نمی توان از معادله پخش استفاده نمود و ناچارا معادله ترابرد نوترون در اين محيط ها بايد بکار رود.                              پس برای محاسبه شار داخل راکتور – ابتدا بايد معادله ترابرد را نزديکي ميله های سوخت و کنترل و ... حل نمود:       ( محاسبات سلولی)    و                                 سپس معادله پخش را برای کل راکتور حل  نمود:            ( محاسبات  قلب).  

                                      

کاربرد کد های  سلولی:

1- بعنوان ابزار پيمايشی و بررسی سريع تعيين ارزش مجموعه شرايط مانند چگالی آب-نسبت کندکننده به ماده شکافان-غنای سوخت - ترکيبات  پلوتونيوم - اثرات حرارت و... بکار می رود.                                                                                     

2- بعنوان تاييد محاسبه مونت کارلو برای اطمينان مجدد از اينکه هيچ خطايی در تنظيم داده های هندسی رخ نداده است - استفاده ميشود. 

                                                                

اگر محاسبه تنها بر مبنای يک روش صورت گيرد غيرقابل اعتماد است.                                                                      .

3- برای محاسبه توزيع شار و قدرت – رقيق شدن يا مصرف سوخت - ارزيابی اثرات فيدبک منفی راکتيويته ناشی از مصرف سوخت - خنک کننده – کندکننده و چگالی آنها بکار ميرود.                                                                                       

 

 

 

 


پاورپوینت تقویت حافظه در 10 اسلاید

پاورپوینت تقویت حافظه در 10 اسلاید

پاورپوینت تقویت حافظه در 10 اسلاید

راه های افزایش حافظه 

تقویت حافظه 

نکاتی طلایی برای افزایش بهره وری از حافظه 

تقویت و پرورش حافظه

روش تصویر سازی 

و....

خلاصه ای از متن پاورپوینت 

 

•ما همه آنچه داریم و هستیم مدیون حافظه ایم .

پاورپوینت برج میلاد در 11 اسلاید

پاورپوینت برج میلاد در 11 اسلاید

پاورپوینت برج میلاد در 11 اسلاید

پاورپوینت برج میلاد در 11 اسلاید

مشخصات فنی برج میلاد

مقایسه با دیگر برج ها

قسمت های مختلف برج

جایگاه برج میلاد از دیدگاه بلندی در جهان

 


پاورپوینت \"گیاه شناسی سیاه دانه\" در 29 اسلاید

پاورپوینت \"گیاه شناسی سیاه دانه\" در 29 اسلاید

پاورپوینت \

پاورپوینت "گیاه شناسی سیاه دانه" در 29 اسلاید

آشنایی با خواص کامل سیاه دانه 

سیاه دانه در طب سنتی 

گیاه شناسی 

خصوصیات سیاه دانه 

و..........


پاورپوینت مهندسي فرايند و سيستم‌هاي پشتيبان در 94 اسلاید

پاورپوینت مهندسي فرايند و سيستم‌هاي پشتيبان در 94 اسلاید

پاورپوینت مهندسي فرايند و سيستم‌هاي پشتيبان در 94 اسلاید

پاورپوینت مهندسي فرايند و سيستم‌هاي پشتيبان در 94 اسلاید

فهرست عناوين مورد بحث:

تعريف فرايند، نگرش فرايندي و انواع فرايند

پاورپوینت نکات طلایی در دوران عقد در 45 اسلاید

پاورپوینت نکات طلایی در دوران عقد در 45 اسلاید

پاورپوینت نکات طلایی در دوران عقد در 45 اسلاید

پاورپوینت نکات طلایی در دوران عقد در 45 اسلاید

اگر می خواهید دوران عقد را به خوبی و با سلامت بگذرانید این پاورپوینت را از دست ندهید

نکات بسیار کاربردی که تا به حال نشنیده اید

این نکات زندگی شما را متحول می کند

خلاصه ای از پاورپوینت

1-با جملات متفاوتی محبت خود را به همسر تان بیان کنید .

2-لازم نیست جملات محبت آمیز را با تمام وجود بگویید از آنجا که موجب افزایش محبت می شود مفید خواهد بود .حتی اگر بداند که این تعریف واقعی نیست و برای شادی او بیان شده است.